Der indkaldes til ordinær generalforsamling

den. 16/3 2016 Kl 19.00

I klublokalet, Højmeskolen.

Dagsorden ifgl. vedtægter

§ 10 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godtgørelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Bestyrelsen

Den 15/2 2016